V.

J A Selanders stadgar styr Stiftelsens arbete

Eskilstuna-Kurirens Stiftelse har till ändamål att inneha och förvalta aktiemajoriteten i Eskilstuna-Kuriren AB i syfte att för alla framtid säkerställa Eskilstuna-Kuriren som ett oberoende organ för nationell, andlig och personlig frihet i enlighet med liberalismens idéer.

Så inleds de stadgar som sedan november 1940 har utgjort rättesnöret för Eskilstuna-Kurirens Stiftelse. Stadgarna skrevs av tidningens dåvarande chefredaktör och huvudägare Johannes Anton Selander, eller J A Selander som vi oftast känner honom som.

Selanders syfte med att bilda en stiftelse var alltså att säkerställa att Eskilstuna-Kuriren kunde förbli det som hade väglett honom i hans roll som tidningens ägare och ledande publicist, en ekonomiskt stark och politiskt fri och självständig tidning. Genom att överföra sitt ägande till en stiftelse ville Selander förhindra att tidningen efter honom skulle säljas och det fria ordet riskera att bli en ”handelsvara”.

Enligt stadgarna ska tidningens ledning anförtros ”en person som är väl förtrogen med de liberala idéerna, själv uppriktigt besjälad av dessa och kompentent att i tidningen för deras talan”. Men samtidigt betonade Selander tidningens oberoende, ”Mellan partiet och tidningen måste en klar rågång upprätthållas”. Det viktiga för Eskilstuna-Kuriren var enligt Selander att följa samvetet, ”Det bekväma får icke vara det fria ordets ledstjärna”. 

Även om tidningens verksamhet har genomgått många förändringar sedan 1940 då J A Selander formulerade Stiftelsens uppgift är kärnan i uppdraget densamma. Värna tidningen som en liberal och oberoende röst. Detta ansvar har Stiftelsen behållit också efter det att Norrköpings Tidningar förvärvade Eskilstuna-Kuriren i december 2018.

Norrköpings Tidningar säkerställer utgivningen

Med början av 2000-talet har den svenska mediebranschen genomgått omvälvande förändringar. För Stiftelsen blev det uppenbart att Eskilstuna-Kuriren inte på egen hand kunde möta de ekonomiska utmaningarna. Med Stiftelsen som fortsatt ägare fanns det en risk att tidningen inte skulle ha resurser att genomföra en nödvändig omställning och anpassning till den nya mediemarknaden. Detta skulle riskera att hota tidningens fortsatta utgivning vilket hade varit ett fundamentalt misslyckande i ljuset av Selanders långsiktiga ambitioner.  

Däremot hade Norrköpings Tidningar ekonomiska resurser och förutsättningar i övrigt för att säkerställa utgivningen av Eskilstuna-Kuriren. Efter att i ett avtal ha lämnat sådana utfästelser som tryggar fortsatt utgivning förvärvade därför Norrköpings Tidningar Eskilstuna-Kuriren hösten 2018. I avtalet garanteras också stadgarnas skrivningar som syftar till att säkerställa tidningens oberoende, dess liberala inriktning och dess politiska ledning.

Stiftelsens uppgifter idag

Eskilstuna-Kurirens Stiftelse har två huvuduppgifter. 

  • Stiftelsen ska fortsatt garantera att Eskilstuna-Kuriren kommer ut ”för all framtid”.  Det innebär att Stiftelsen måste återta utgivningen av Eskilstuna-Kuriren om Norrköpings Tidningar av någon anledning inte längre har möjlighet. För att säkerställa detta måste Stiftelsen förvalta ett tillräckligt stort kapital för att det ska vara möjligt att återta utgivningsbeviset och ansvara för utgivning av tidningen i någon form. Kapitalet är huvudsakligen placerat i fastigheten Rademachergatan 16.
  • Stiftelsen ska vidare bevaka att Norrköpings Tidningar följer avtalet som skrevs i samband med försäljningen av Eskilstuna-Kuriren.  Denna insyn utövas idag genom att Stiftelsen har en ledamot i styrelsen för Norrköpings Tidningar samt att Eskilstuna-Kurirens chefredaktör fortfarande är ledamot i Stiftelsen.  

J A Selanderpriset

Utöver dessa huvuduppgifter har Stiftelsen beslutat att inrätta ett pris till J A Selanders minne att utdelas årligen med början 2021.  Selanderpriset syftar till att premiera och uppmärksamma enskilda personer, grupper av personer eller organisationer i civilsamhället som genom konkret handling aktivt verkar i J A Selanders anda och gör det med ett civilkurage som erinrar om Selanders publicistiska gärning. Priset är på 100 000 kronor.

Läs mer om priset

Stiftelsen har också möjligheter att i viss omfattning lämna stöd till annan verksamhet som Stiftelsen anser ligger inom ramen för J A Selanders publicistiska gärning.